funteqdiving.nl Töötukassa tähtajaline tööleping

Kes saab töötuskindlustushüvitist? ~ Räägime

Tähtajaline tööleping peab olema sõlmitud vähemalt kuueks kuuks. Palgatoetust makstakse 12 kuu eest rahvusvahelise kaitse saaja tööle asumisest arvates. Tähtajalise töösuhte korral makstakse palgatoetust töösuhte kestusest poole aja eest, kuid mitte kauem kui 12 kuu eest.

Töötukassa vastab: Kes ja kui palju võib saada

töötukassa tähtajaline tööleping

Tähtajaline Tööleping 16.08.2012 16:55 (7 aastat tagasi) . Tere Mul oli tähtajaline tööleping kestvusega 18 kuud.Tähtajaline Tööleping sõlmiti määratud kuupäevaga. Kui Tähtajalise Töölepingu määratud lõppemiskuupäeva saabus, ütlesin, et ei soovi Tähtajaline Töölepingut pikendada ja …

Millal tuleb palgatoetus tagastada? | Töötukassa

teie tähtajaline tööleping lõppes jms. Ma mõtlen, et need esimesed võimalused on tõesti sellised ebameeldivad töölepingu lõpemise variandid, aga tähtajalise töölepingu puhul on ju mõlemal poolel teada, et leping lõpeb ükspäev.

Palgatoetus | Töötukassa

Töötukassa maksab nimetatud hüvitist töötajatele, kelle töösuhe on tööandja juures kestnud vähemalt viis aastat. Hüvitise suurus sõltub töösuhte kestusest. Hüvitist töötukassast peab taotlema tööandja, kelle kohustuseks on esitada töötukassale vormikohane avalduse viie kalendripäeva jooksul töösuhte lõppemisest arvates.

Kui palju ja mille alusel palgatoetust makstakse? | Töötukassa

Näiteks kui tähtajaline tööleping on sõlmitud kaheks aastaks ja tööandja soovib töötaja töölepingu ennetähtaegselt üles öelda ühe aasta möödumisel, tuleb tal töötajale koondamishüvitisena maksta lepingu tähtaja lõpuni saadaolev töötasu ehk ühe aasta töötasu.

Tähtajaline tööleping ja töötuskindlustushüvitis - RMP.ee

Sept. lõppes tähtajaline tööleping, mida ei pikendatud. Töötukassasse ma kohe ei tormanud end töötuks registreerima, püüdsin ise hakkama saada. Eile kui läksin end töötuna arvele võtma, sain üllatuse osaliseks. Ma ei hakka saama seda tavalist töötule määratud igakuist hüvitist, vaid see arvutatakse minu palga, maksude pealt nagu koondamise puhul, algul 70 % 100 päeva jne.

Tähtajaline tööleping - Tööelu.ee

E-töötukassa. E-töötukassas saate esitada avaldusi, võtta end töötuna arvele, koostada endale CV ja sellega tööle kandideerida, taotleda toetusi, broneerida aegu jne. Ettevõtjail on võimalus otsida töötajaid, saata töötukassale avaldusi ning teatisi jpm. Sisene e-töötukassasse

Töölepingu ülesütlemine töötaja algatusel - Tööelu.ee

Töötukassa nõuab palgatoetuse täies ulatuses tagasi, kui tööandja ütleb töölepingu üles tööandja algatusel, va töölepingu seaduse § 88 lg 1 alusel. St tööandja tagastab palgatoetuse kui tööleping lõpetatakse näiteks koondamise tõttu või tööandja algatusel katseaja ebarahuldavate tulemuste tõttu töölepingu seaduse

Tähtajalise töölepingu lõppemine - Tööelu.ee

töötukassa tähtajaline tööleping

Töötajaga oli sõlmitud 2 kuuline tähtajaline tööleping. Kuna seadus ei võimaldanud töölepingu sõlmimisel määrata pikemat katseaega kui 1 kuud, siis kas nüüd kui poolte kokkuleppel pikendaks lepingu tähtaega veel 6 kuuks või muudaks tähtajalise töölepingu tähtajatuks, on võimalik rakendada töötaja suhtes veel seni kasutamata 3 kuulist katseaega?

Töötuskindlustus - vastused.ee

Kui tööandja soov on sõlmida töötajaga tähtajaline tööleping, peab selleks olema töö ajutisest tähtajalisest iseloomust tulenev mõjuv põhjus. Nimetatud juhul on tegemist töötingimuste erijuhuga, mistõttu on tööandjal kohustatud teavitama töötajat kirjalikult töölepingu kestusest ja …

Töötukassa

lik tööleping üles öelda ainult araoleva töötaja asendamiseks töölevõetutel.

Tähtajalise töölepingu sõlmimine - Tööelu.ee

Lugupeetud küsimuse esitaja Töötutoetuse väljamaksed ei ole seotud töötuskindlustusstaažiga. Õigus töötutoetusele on töötuna arvelevõetud isikul, kes on töötuna arvelevõtmisele eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 180 päeva töötanud või tegelenud 180 päeva tööga võrdsustatud tegevusega ja kelle muu sissetulek (nt töövõimetoetus, toitjakaotuspension, vanemahüvitis

kuidas vaadata neti mahtu

tööpakkumised kodukontor

tartu ülikool atesteerimine

ti sento tallinn

tartu ülikooli kliinikum siseosakond